Svetovalno delo v Enoti vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica opravlja Tadeja Topolnik, dipl. ped. Pri delu sodeluje s strokovnimi delavkami vrtca, starši otrok, vodstvom in svetovalno delavko šole ter po potrebi in v soglasju s starši z različnimi zunanjimi institucijami.

Temeljni cilj svetovalnega dela je ustvarjanje pogojev za optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno ali kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo (Programske smernice predšolske vzgoje v vrtcih, Ljubljana, 2008, str. 5).

Naloge svetovalne delavke so:

- posredovanje informacij o vlogah za vpis v vrtec;

- oblikovanje skupin v vrtcu v sodelovanju s strokovnimi delavkami in vodstvom;

- vpis otrok v vrtec;

- pomoč ob uvajanju otrok v vrtec;

- nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s primanjkljaji na različnih področjih;

- spodbujanje pozitivne klime v posameznih skupinah, kolektivu  ter v celotnem vrtcu;

- prepoznavanje otrok, ki potrebujejo kakršnokoli obliko pomoči, in napotitev k

   ustreznim specialistom;

- razvojne in preventivne dejavnosti;

- evalvacija in načrtovanje;

- pomoč staršem z vzgojnimi nasveti in

- mentorstvo pripravnikom .

Glavno vodilo svetovalnega dela je, da delamo v dobro otrok. V primeru kakršnih koli težav skušamo timsko v sodelovanju s starši in s soglasjem staršev po potrebi tudi s pomočjo specialistov iz različnih zunanjih institucij reševati težave in vplivati pozitivno na otrokov razvoj. Svetovalno delo s starši poteka v obliki individualnih pogovorov. Podlaga svetovalnemu delu so strokovna načela, in sicer: načelo prostovoljnosti, načelo zaupanja in zaupnosti, strokovne avtonomnosti, interdisciplinarnosti, stokovnega sodelovanja in povezovanja, aktualnosti, razvojne usmerjenosti in celostnega pristopa.

 

Skip to content